Politika kvality a životního prostředí

Vzhledem k trvalému růstu rozvojových zemí a hluboké hospodářské a rozvojové krizi, dopadající na současné společnosti průmyslového sektoru, se společnost FIRAD v těchto letech zaměřila na politiku rozvoje a inovace, nezakládající se na velkých objemech výroby s nízkým technologickým obsahem, ale naopak na politiku úzce specializovaných, technicky vyspělých výrobků, jež by zastupovaly to, co je ze světového pohledu stále ještě synonymem důvěryhodnosti a hodnoty: značku „made in Italy“.

Inovace a rozvoj totiž znamená věřit, růst a pracovat, neustále investovat do strojů a pokročilých technologií, zajišťujících maximální spolehlivost, produktivitu a co nejnižší dopad na životní prostředí.

Prostřednictvím marketingových aktivit a statistických průzkumů trhu se snažíme čelit procesu globalizace trhů s tím, že naším primárním cílem je plné přizpůsobení naší technologie té nejvyšší úrovni, dosažené nejinovativnějšími vstřikovacími dieselovými systémy, jež jsou dnes na světových trzích k dispozici.

Akce, jež vedení podniku uskutečnilo v posledních letech, byly založeny a stále se zakládají na tomto typu průmyslového a marketingového přístupu. FIRAD totiž věří, že pouze trvalé úsilí o globální kvalitu výrobku a technologií používaných ve výrobním procesu může společnosti zaručit možnost prosazení se na stále složitějším trhu.

Společnost FIRAD S.p.A. se tímto dokumentem zavazuje:

 1. vytvořit rámec pro stanovení cílů;
 2. splnit aplikovatelné požadavky;
 3. splnit své vlastní povinnosti týkající se shody;
 4. trvale zlepšovat systémy řízení;
 5. chránit životní prostředí a bránit jeho znečištění;
 6. zlepšovat své environmentální výsledky.

Cílem dodržování výše uvedených požadavků je:

 1. trvalé uspokojování očekávání a požadavků zákazníka a ostatních zainteresovaných stran;
 2. zapojení a odborný růst personálu;
 3. spolupráce a zapojení dodavatelů;
 4. vize procesů vnitřní organizace;
 5. schopnost čelit rizikům a využívat příležitostí souvisejících s kontextem a cíli (Risk-Based Thinking);
 6. strategická vize řízení rozvoje podniku, vycházející z ústřední role systému řízení jakosti.

Jako strategické definovalo vedení podniku následující cíle politiky:

 • definování a aktualizace analýzy kontextu a zúčastněných stran;
 • definování a aktualizace analýzy rizik a příležitostí všech procesů;
 • zvyšování spokojenosti zákazníka;
 • průběžné vzdělávání zaměstnanců s cílem zvyšování dovedností, povědomí a spokojenosti s vlastní úlohou;
 • schopnost vždy a jakémukoli zákazníkovi nabídnout nejlepší možný výrobek ve sjednaném termínu;
 • identifikace, shromažďování, správa a zpracování podnikových údajů, nezbytných pro správné vedení společnosti;
 • dodržování zákonů, jakož i závazných a smluvních požadavků;
 • přístup k hodnocení životního cyklu výrobků
 • ohled na životní prostředí;
 • ochrana zdraví zaměstnanců;
 • řízení a kontrola zdravotních krizových situací;

Vedení podniku se zavazuje šířit tuto politiku mezi zaměstnance jejím publikováním na viditelném místě a dát ji, podle potřeby, k dispozici příslušným zúčastněným stranám.

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes as specified in the cookie policy. You can consent to the use of such technologies by using the "I agree" button. If you press the "I disagree" button you continue without accepting.