Politika kvality a životního prostředí

Vzhledem k trvalému růstu rozvojových zemí a hluboké hospodářské a rozvojové krizi, dopadající na současné společnosti průmyslového sektoru, se společnost FIRAD v těchto letech zaměřila na politiku rozvoje a inovace, nezakládající se na velkých objemech výroby s nízkým technologickým obsahem, ale naopak na politiku úzce specializovaných, technicky vyspělých výrobků, jež by zastupovaly to, co je ze světového pohledu stále ještě synonymem důvěryhodnosti a hodnoty: značku „made in Italy“.

Inovace a rozvoj totiž znamená věřit, růst a pracovat, neustále investovat do strojů a pokročilých technologií, zajišťujících maximální spolehlivost, produktivitu a co nejnižší dopad na životní prostředí.

Prostřednictvím marketingových aktivit a statistických průzkumů trhu se snažíme čelit procesu globalizace trhů s tím, že naším primárním cílem je plné přizpůsobení naší technologie té nejvyšší úrovni, dosažené nejinovativnějšími vstřikovacími dieselovými systémy, jež jsou dnes na světových trzích k dispozici.

Akce, jež vedení podniku uskutečnilo v posledních letech, byly založeny a stále se zakládají na tomto typu průmyslového a marketingového přístupu. FIRAD totiž věří, že pouze trvalé úsilí o globální kvalitu výrobku a technologií používaných ve výrobním procesu může společnosti zaručit možnost prosazení se na stále složitějším trhu.

Společnost FIRAD S.p.A. se tímto dokumentem zavazuje:

 1. vytvořit rámec pro stanovení cílů;
 2. splnit aplikovatelné požadavky;
 3. splnit své vlastní povinnosti týkající se shody;
 4. trvale zlepšovat systémy řízení;
 5. chránit životní prostředí a bránit jeho znečištění;
 6. zlepšovat své environmentální výsledky.

Cílem dodržování výše uvedených požadavků je:

 1. trvalé uspokojování očekávání a požadavků zákazníka a ostatních zainteresovaných stran;
 2. zapojení a odborný růst personálu;
 3. spolupráce a zapojení dodavatelů;
 4. vize procesů vnitřní organizace;
 5. schopnost čelit rizikům a využívat příležitostí souvisejících s kontextem a cíli (Risk-Based Thinking);
 6. strategická vize řízení rozvoje podniku, vycházející z ústřední role systému řízení jakosti.

Jako strategické definovalo vedení podniku následující cíle politiky:

 • definování a aktualizace analýzy kontextu a zúčastněných stran;
 • definování a aktualizace analýzy rizik a příležitostí všech procesů;
 • zvyšování spokojenosti zákazníka;
 • průběžné vzdělávání zaměstnanců s cílem zvyšování dovedností, povědomí a spokojenosti s vlastní úlohou;
 • schopnost vždy a jakémukoli zákazníkovi nabídnout nejlepší možný výrobek ve sjednaném termínu;
 • identifikace, shromažďování, správa a zpracování podnikových údajů, nezbytných pro správné vedení společnosti;
 • dodržování zákonů, jakož i závazných a smluvních požadavků;
 • přístup k hodnocení životního cyklu výrobků
 • ohled na životní prostředí;
 • ochrana zdraví zaměstnanců;
 • řízení a kontrola zdravotních krizových situací;

Vedení podniku se zavazuje šířit tuto politiku mezi zaměstnance jejím publikováním na viditelném místě a dát ji, podle potřeby, k dispozici příslušným zúčastněným stranám.

To personalize your experience on our website we use our own and third-party cookies (which do not depend on us and could lead to the profiling of the user’s choices). For additional info, including how to remove/refuse cookies, please see our privacy policy.