Životní prostředí

BILANCE 10 LET ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Spotřeba energie a surovin, produkce odpadů.

U podniku pracujícího s obráběcími stroji a dalšími přístroji, včetně zařízení ke klimatizaci prostředí a chlazení elektricky poháněných strojů, je spotřeba energie jedním z aspektů s největším dopadem na životní prostředí.

Dalším důležitým důvodem spotřeby energie, obvykle ve formě paliv, je zimní vytápění.

FIRAD již deset let usiluje o zlepšení svých environmentálních výsledků v této oblasti prostřednictvím:

  • Sledování spotřeb za účelem zjištění energeticky nejnáročnějších oblastí, v nichž je možné docílit nejvýraznějšího zlepšení
  • Snížení specifických spotřeb tam, kde je to možné

Realizovány byly následující akce:

  • nahrazení většiny starých obráběcích strojů novými, ze všech hledisek efektivnějšími zařízeními, související s inovací pracovních a výrobních systémů.
  • odběr elektrické energie od dodavatelů garantujících její 100% původ z obnovitelných zdrojů (od začátku roku 2014).
  • vyřazení nejproblematičtějších paliv (nejdříve topný olej a od konce roku 2016 nafta) s kompletním přechodem na zemní plyn.
  • nahrazení starších topných zařízení novými systémy s lepší energetickou účinností.

Bylo zjištěno, že přes obecné zavedení automatizovaných systémů jakožto náhrady za mnohé manuální operace a přes výrazné posílení chladicích a klimatizačních systémů (ke zlepšení pracovního prostředí a chlazení složitých strojních zařízení), zůstala specifická spotřeba elektrické energie, tedy spotřeba vztažená na jednotku zpracovaného materiálu, v průběhu let téměř konstantní.

Zato spotřeba energie na vytápění, i přes realizaci výrazného rozšíření pracovních prostor, výrazně poklesla (cca o 30 % od roku 2008 do roku 2017).

Spotřeba surovin a produkce odpadů.

Pokud jde o používání surovin a produkci odpadů, usiluje podnik o omezení používání nebezpečných látek a redukci množství a dopadu vyprodukovaných odpadů.

Konkrétním výsledkem tohoto úsilí je:

  • téměř kompletní eliminace používání emulzí voda-olej k opracování na obráběcích strojích a přechod na použití čistých olejů, snadněji opakovaně použitelných v rámci pracovního cyklu a méně problematických v následných fázích regenerace oleje z odpadů, prováděných specializovanými firmami..
  • kompletní nahrazení oplachu vodními roztoky pomocí oplachů vysokovroucími nehalogenovanými rozpouštědly, používanými ve strojích s uzavřeným okruhem. Tímto způsobem množství vodních roztoků, obsahujících povrchově aktivní látky a oleje a vyžadujících následnou likvidaci, kleslo na nulu. Emise rozpouštědel do ovzduší jsou minimální, jelikož jsou tato rozpouštědla používána ve strojích s uzavřeným okruhem, vybavených systémy kondenzace rozpouštědlových par a finálního úpravy pomocí aktivního uhlí.

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes as specified in the cookie policy. You can consent to the use of such technologies by using the "I agree" button. If you press the "I disagree" button you continue without accepting.