Životní prostředí

BILANCE 10 LET ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Spotřeba energie a surovin, produkce odpadů.

U podniku pracujícího s obráběcími stroji a dalšími přístroji, včetně zařízení ke klimatizaci prostředí a chlazení elektricky poháněných strojů, je spotřeba energie jedním z aspektů s největším dopadem na životní prostředí.

Dalším důležitým důvodem spotřeby energie, obvykle ve formě paliv, je zimní vytápění.

FIRAD již deset let usiluje o zlepšení svých environmentálních výsledků v této oblasti prostřednictvím:

  • Sledování spotřeb za účelem zjištění energeticky nejnáročnějších oblastí, v nichž je možné docílit nejvýraznějšího zlepšení
  • Snížení specifických spotřeb tam, kde je to možné

Realizovány byly následující akce:

  • nahrazení většiny starých obráběcích strojů novými, ze všech hledisek efektivnějšími zařízeními, související s inovací pracovních a výrobních systémů.
  • odběr elektrické energie od dodavatelů garantujících její 100% původ z obnovitelných zdrojů (od začátku roku 2014).
  • vyřazení nejproblematičtějších paliv (nejdříve topný olej a od konce roku 2016 nafta) s kompletním přechodem na zemní plyn.
  • nahrazení starších topných zařízení novými systémy s lepší energetickou účinností.

Bylo zjištěno, že přes obecné zavedení automatizovaných systémů jakožto náhrady za mnohé manuální operace a přes výrazné posílení chladicích a klimatizačních systémů (ke zlepšení pracovního prostředí a chlazení složitých strojních zařízení), zůstala specifická spotřeba elektrické energie, tedy spotřeba vztažená na jednotku zpracovaného materiálu, v průběhu let téměř konstantní.

Zato spotřeba energie na vytápění, i přes realizaci výrazného rozšíření pracovních prostor, výrazně poklesla (cca o 30 % od roku 2008 do roku 2017).

Spotřeba surovin a produkce odpadů.

Pokud jde o používání surovin a produkci odpadů, usiluje podnik o omezení používání nebezpečných látek a redukci množství a dopadu vyprodukovaných odpadů.

Konkrétním výsledkem tohoto úsilí je:

  • téměř kompletní eliminace používání emulzí voda-olej k opracování na obráběcích strojích a přechod na použití čistých olejů, snadněji opakovaně použitelných v rámci pracovního cyklu a méně problematických v následných fázích regenerace oleje z odpadů, prováděných specializovanými firmami..
  • kompletní nahrazení oplachu vodními roztoky pomocí oplachů vysokovroucími nehalogenovanými rozpouštědly, používanými ve strojích s uzavřeným okruhem. Tímto způsobem množství vodních roztoků, obsahujících povrchově aktivní látky a oleje a vyžadujících následnou likvidaci, kleslo na nulu. Emise rozpouštědel do ovzduší jsou minimální, jelikož jsou tato rozpouštědla používána ve strojích s uzavřeným okruhem, vybavených systémy kondenzace rozpouštědlových par a finálního úpravy pomocí aktivního uhlí.

To personalize your experience on our website we use our own and third-party cookies (which do not depend on us and could lead to the profiling of the user’s choices). For additional info, including how to remove/refuse cookies, please see our privacy policy.